Click on the plus signs below to view individual sections for each family surname.

Menu links are NOT ACTIVE.
  Note: All surname directory links are works-in-progress and will be password protected when activated.
Contact me for password.
Display/Hide All
 KAMENSHCHIK
 DON
 NEMENCHINSKI

 
     
  J O N A V A,  L I T H U A N I A  
 
 
 
SURNAME LISTS - 1887 FAMILY LIST  
 
 
 

The 1887 Family List contained 5743 entries for Jonava. The following tables show every surname mentioning Jonava.

SURNAME LIST - Sorted Alphabetically, With Frequency of Occurrence
(In the 1887 Family List)

ABRAMOVICH

31

 

KAGAN

111

 

RIGELSHLES / RAGOLSKY

7

ABRAMSON

27

 

KAGANSKY

76

 

RIVESMAN

6

ADLER

1

 

KAMBER

2

 

ROM

5

ALTSHUL

4

 

KAMENSHCHIK 

16

 

ROZENBERG

2

ARENZON

12

 

KAN

4

 

ROZENTSVEYNG

16

ARON

20

 

KANE

13

 

ROZHIN

4

ARONOVICH

7

 

KANOV

1

 

ROZIN

6

ARONSON

14

 

KAPINSKY

7

 

RUBINOVICH

29

ASHKINAZ

8

 

KAPLAN

32

 

RYKLES

70

ATAMUK

11

 

KAPLINSKY

1

 

RYKLES / RYKLIANSKY

9

ATKATS

13

 

KAPLITSKY

6

 

RYKLIANSKY

31

BAKHRAKH

6

 

KAPLUN

6

 

SADYNSKY

6

BANK

2

 

KAPOR

5

 

SALNY

2

BAUER

6

 

KAPSTRON

5

 

SANDLER

5

BERENSHTEYN

9

 

KARALIUNSKY

39

 

SANEL

26

BERGMAN

15

 

KARMEL

4

 

SANES

1

BERKOVICH

10

 

KATS

28

 

SAPOZHNIK

17

BERNSHTEYN

5

 

KAYTSER

9

 

SEGAL

56

BERZH

1

 

KEYLSON

10

 

SEGOL

25

BETEN

15

 

KEYZHANSKY ?

5

 

SERGANSKY

11

BEYKER

7

 

KHAIOT

21

 

SESITSKY

96

BLEKHANSKY

17

 

KHAIT

7

 

SHABSES

72

BLIUMBERG

13

 

KHATSKELEVICH

8

 

SHABSHES

22

BLIUMENTAL

3

 

KHATSKELIOVICH

5

 

SHANEL

1

BOROVSKY

4

 

KHAYET

5

 

SHANES

7

BORTSIANSKY

23

 

KHAZAN

9

 

SHAPIRA

10

BORUKHOVICH

7

 

KHIESHKESH

11

 

SHAPIRO

51

BRANK

4

 

KHOSID

36

 

SHAPOCHNIK

17

BREGOVSKY

27

 

KIZANSKY

5

 

SHARGANSKY

2

BRIN

12

 

KLEYN

13

 

SHATSKY

5

BRONZNIK

16

 

KLIOTS

17

 

SHAVDINSKY

6

BROTGALD

3

 

KLIS

8

 

SHEYGAM

27

BROTGALT

24

 

KLOTS

38

 

SHIMKOVICH

56

BUER

21

 

KMITSKY

27

 

SHINIER

1

BURSHTEYN

6

 

KORE

7

 

SHINIER (SHINIOR)

32

CHAIMOVICH

6

 

KRATINSKY

4

 

SHINKEL

5

CHAPEYKO

2

 

KRAVETS

9

 

SHIRKES

10

CHAPOSHNIK

2

 

KRAVETSKY

41

 

SHLAPOBERSKY

12

CHARNO

4

 

KREMNITSYN

13

 

SHLIOMOVICH

25

CHERNEMAN

16

 

KRENBERG / KAMBER

6

 

SHLOMOVICH

15

DABUL

3

 

KULVIANSKY

30

 

SHMID

6

DABULER

18

 

KUNSKY

13

 

SHMIDT

12

DANILEVICH

16

 

KUPER

17

 

SHMUELIOVICH

5

DANKES

7

 

KUSELIOVICH

4

 

SHNEYER

9

DANSKER

3

 

KUSNER

11

 

SHOKHER

3

DAVIDOVICH

104

 

KUZNETS

8

 

SHOLOM

2

DEGTARNIK

9

 

LAKSON

15

 

SHOLOMOVICH

6

DEZENT

19

 

LAZAROV

9

 

SHTEREN

8

DOBRANSKY

5

 

LEPANSKY

4

 

SHTERN

18

DOMB

5

 

LEPIANSKY

47

 

SHTERNFELD

4

DORMAN

1

 

LEVIN

55

 

SHTEYN

74

DRAGATS

2

 

LEVITOV

6

 

SHUB

23

DRAGATSKY

7

 

LEYBOVICH

8

 

SHULKES

5

DRUKMAN

4

 

LIBERMAN

29

 

SIMKOVICH

3

EDELSHTEYN

38

 

LIKHTERSHTEYN

2

 

SINKE

4

ELIASHEVICH

3

 

LINDE

8

 

SINKO

6

ELIASHOVICH

8

 

LIPKIND

4

 

SIRKIN

7

ELIOKIMOVICH

5

 

LISHER

1

 

SOLOM

22

EPELSHTEYN

7

 

LIUBINCHIK

26

 

SOLOMIN

201

ESTEROVICH

13

 

LIUBINTSIK

3

 

SOLSKY

79

ETKAS

5

 

LIURIE

4

 

STOLER

6

EYNES

3

 

LOMIANSKY

74

 

SUDARSKY

56

EYZEN

2

 

LOP

5

 

TARTAK

20

FARBER

29

 

LOPIANSKY

8

 

TEPER

33

FEYGELIOVICH

5

 

LUKMAN

17

 

TEVELIOVICH

16

FEYNBERG

3

 

LUKMAN ?

15

 

TOK

5

FILVINSKY

37

 

MARANTS

8

 

TOKAR

8

FLEYSHMAN

26

 

MARGOLES

13

 

TOMBANK

17

FRIDLIANDER

9

 

MARGOLESH

8

 

TRUBNIK

5

GANDLER

42

 

MARKUS

3

 

TSAPOSNIK

4

GARBER

14

 

MASTER

6

 

TSERNEMAN

17

GELER

4

 

MENDEL

7

 

TSINAMON

4

GELVANSKY

44

 

MER

2

 

TSITRINBLIAT

6

GERSHONOVICH

3

 

MEYER

23

 

TSODIKOV

28

GINTSBURG

4

 

MEYEROVICH

6

 

TSODYKOV

6

GINZBERG

1

 

MIASNIK

19

 

TSUKROV

6

GINZBURG

24

 

MIL

7

 

TUBER

9

GIRSHOVICH

158

 

MILNER

111

 

UNTERSHATS

10

GLEZER

7

 

MINES

14

 

UPNITSKY

39

GLIK

4

 

MISELSKY

7

 

VALDSHTEYN

35

GOLD

4

 

MOL

22

 

VAYNER

3

GOLDBERD

1

 

MONOSOVICH

26

 

VAYNSHTEYN

12

GOLDBERG

4

 

MORTKHELIOVICH

13

 

VENDER

39

GOLDBLIAT

8

 

MOVSHOVICH

109

 

VENDER ?

1

GOLDMAN

5

 

NATONSON

9

 

VERSHOVSKY

9

GOLDSHMID

12

 

NOKHIMSON

2

 

VERSHVOVSKY

3

GOLDSHMIDT

19

 

NOSKOVICH

9

 

VIDOKLER

13

GOLDSHTEYN

5

 

NOTES

18

 

VILENCHIK

1

GOLTSMAN

2

 

NOVAKHOVICH

14

 

VINER

35

GORDON

18

 

NOVEKHOVICH

24

 

VINIK

38

GOTLER

15

 

NOVIKHOVICH

30

 

VINITSKY

65

GRABOVSKY

11

 

NOVUKHOVICH

5

 

VITKIN

3

GRINBERG

3

 

OKMIANSKY

7

 

VOLK

11

GRINSHTEYN

2

 

OSHERSON

9

 

VOYSKANSKY

23

GRINVALD

4

 

OSHMIANSKY

4

 

WOLF

9

GROB

18

 

PEKARSKY

23

 

WULFOVICH

7

GUTMAN

18

 

PERCHIK

16

 

YANISHKY

2

IDELEVICH

14

 

PERELSHTEYN

7

 

YANKELEVICH

28

IDELIOVICH

7

 

PEREPLOTS

12

 

YANKELIOVICH

24

IOFA

4

 

PEREVOZNIK

28

 

YANKELIOVICH / SHTEYN

9

IOFE

11

 

PIMSHTEYN

6

 

YANOT

5

IOFFE

30

 

POTRUKH

20

 

YUDELEVICH

51

IONAS

15

 

PRAVLER

10

 

YUDELEVICH ?

2

IONASOVICH

27

 

PROLIANSKY

1

 

YUDELIOVICH

67

IONES

38

 

PROYLER

7

 

YUDELOVICH

3

IOSELEVICH

3

 

PROZOR

6

 

ZAK

17

IOSELIOVICH

56

 

RABINOVICH

22

 

ZELIKOVICH

11

IOSELOVICH

7

 

RAFOVSKY

8

 

ZELIONKER

20

IOZEPS

20

 

RAYBSHTEYN

7

 

ZELMANOVICH

40

ITSKOVICH

98

 

REFOVSKY

7

 

ZELTSER

9

IZRAELITAN

6

 

REFOVSKY (RAFOVSKY)

12

 

ZHIZHMORSKY

12

KADEYMA

6

 

REGASKY / REGALSKY

7

 

ZILBER

4

KADYSHEVICH

3

 

REGOLSKY

17

 

ZILBERMAN

6

KADYSOVICH

17

 

REZNIK

12

 

ZISLE

9

 

 

 

RICH

7

 

ZUSMANOVICH

10

SURNAME LIST - Sorted By Frequency of Occurrence
(In the 1887 Family List)

SOLOMIN

201

 

GOTLER

15

 

PIMSHTEYN

6

GIRSHOVICH

158

 

IONAS

15

 

PROZOR

6

KAGAN

111

 

LAKSON

15

 

RIVESMAN

6

MILNER

111

 

LUKMAN ?

15

 

ROZIN

6

MOVSHOVICH

109

 

SHLOMOVICH

15

 

SADYNSKY

6

DAVIDOVICH

104

 

ARONSON

14

 

SHAVDINSKY

6

ITSKOVICH

98

 

GARBER

14

 

SHMID

6

SESITSKY

96

 

IDELEVICH

14

 

SHOLOMOVICH

6

SOLSKY

79

 

MINES

14

 

SINKO

6

KAGANSKY

76

 

NOVAKHOVICH

14

 

STOLER

6

LOMIANSKY

74

 

ATKATS

13

 

TSITRINBLIAT

6

SHTEYN

74

 

BLIUMBERG

13

 

TSODYKOV

6

SHABSES

72

 

ESTEROVICH

13

 

TSUKROV

6

RYKLES

70

 

KANE

13

 

ZILBERMAN

6

YUDELIOVICH

67

 

KLEYN

13

 

BERNSHTEYN

5

VINITSKY

65

 

KREMNITSYN

13

 

DOBRANSKY

5

IOSELIOVICH

56

 

KUNSKY

13

 

DOMB

5

SEGAL

56

 

MARGOLES

13

 

ELIOKIMOVICH

5

SHIMKOVICH

56

 

MORTKHELIOVICH

13

 

ETKAS

5

SUDARSKY

56

 

VIDOKLER

13

 

FEYGELIOVICH

5

LEVIN

55

 

ARENZON

12

 

GOLDMAN

5

SHAPIRO

51

 

BRIN

12

 

GOLDSHTEYN

5

YUDELEVICH

51

 

GOLDSHMID

12

 

KAPOR

5

LEPIANSKY

47

 

PEREPLOTS

12

 

KAPSTRON

5

GELVANSKY

44

 

REFOVSKY (RAFOVSKY)

12

 

KEYZHANSKY ?

5

GANDLER

42

 

REZNIK

12

 

KHATSKELIOVICH

5

KRAVETSKY

41

 

SHLAPOBERSKY

12

 

KHAYET

5

ZELMANOVICH

40

 

SHMIDT

12

 

KIZANSKY

5

KARALIUNSKY

39

 

VAYNSHTEYN

12

 

LOP

5

UPNITSKY

39

 

ZHIZHMORSKY

12

 

NOVUKHOVICH

5

VENDER

39

 

ATAMUK

11

 

ROM

5

EDELSHTEYN

38

 

GRABOVSKY

11

 

SANDLER

5

IONES

38

 

IOFE

11

 

SHATSKY

5

KLOTS

38

 

KHIESHKESH

11

 

SHINKEL

5

VINIK

38

 

KUSNER

11

 

SHMUELIOVICH

5

FILVINSKY

37

 

SERGANSKY

11

 

SHULKES

5

KHOSID

36

 

VOLK

11

 

TOK

5

VALDSHTEYN

35

 

ZELIKOVICH

11

 

TRUBNIK

5

VINER

35

 

BERKOVICH

10

 

YANOT

5

TEPER

33

 

KEYLSON

10

 

ALTSHUL

4

KAPLAN

32

 

PRAVLER

10

 

BOROVSKY

4

SHINIER (SHINIOR)

32

 

SHAPIRA

10

 

BRANK

4

ABRAMOVICH

31

 

SHIRKES

10

 

CHARNO

4

RYKLIANSKY

31

 

UNTERSHATS

10

 

DRUKMAN

4

IOFFE

30

 

ZUSMANOVICH

10

 

GELER

4

KULVIANSKY

30

 

BERENSHTEYN

9

 

GINTSBURG

4

NOVIKHOVICH

30

 

DEGTARNIK

9

 

GLIK

4

FARBER

29

 

FRIDLIANDER

9

 

GOLD

4

LIBERMAN

29

 

KAYTSER

9

 

GOLDBERG

4

RUBINOVICH

29

 

KHAZAN

9

 

GRINVALD

4

KATS

28

 

KRAVETS

9

 

IOFA

4

PEREVOZNIK

28

 

LAZAROV

9

 

KAN

4

TSODIKOV

28

 

NATONSON

9

 

KARMEL

4

YANKELEVICH

28

 

NOSKOVICH

9

 

KRATINSKY

4

ABRAMSON

27

 

OSHERSON

9

 

KUSELIOVICH

4

BREGOVSKY

27

 

RYKLES / RYKLIANSKY

9

 

LEPANSKY

4

IONASOVICH

27

 

SHNEYER

9

 

LIPKIND

4

KMITSKY

27

 

TUBER

9

 

LIURIE

4

SHEYGAM

27

 

VERSHOVSKY

9

 

OSHMIANSKY

4

FLEYSHMAN

26

 

WOLF

9

 

ROZHIN

4

LIUBINCHIK

26

 

YANKELIOVICH / SHTEYN

9

 

SHTERNFELD

4

MONOSOVICH

26

 

ZELTSER

9

 

SINKE

4

SANEL

26

 

ZISLE

9

 

TSAPOSNIK

4

SEGOL

25

 

ASHKINAZ

8

 

TSINAMON

4

SHLIOMOVICH

25

 

ELIASHOVICH

8

 

ZILBER

4

BROTGALT

24

 

GOLDBLIAT

8

 

BLIUMENTAL

3

GINZBURG

24

 

KHATSKELEVICH

8

 

BROTGALD

3

NOVEKHOVICH

24

 

KLIS

8

 

DABUL

3

YANKELIOVICH

24

 

KUZNETS

8

 

DANSKER

3

BORTSIANSKY

23

 

LEYBOVICH

8

 

ELIASHEVICH

3

MEYER

23

 

LINDE

8

 

EYNES

3

PEKARSKY

23

 

LOPIANSKY

8

 

FEYNBERG

3

SHUB

23

 

MARANTS

8

 

GERSHONOVICH

3

VOYSKANSKY

23

 

MARGOLESH

8

 

GRINBERG

3

MOL

22

 

RAFOVSKY

8

 

IOSELEVICH

3

RABINOVICH

22

 

SHTEREN

8

 

KADYSHEVICH

3

SHABSHES

22

 

TOKAR

8

 

LIUBINTSIK

3

SOLOM

22

 

ARONOVICH

7

 

MARKUS

3

BUER

21

 

BEYKER

7

 

SHOKHER

3

KHAIOT

21

 

BORUKHOVICH

7

 

SIMKOVICH

3

ARON

20

 

DANKES

7

 

VAYNER

3

IOZEPS

20

 

DRAGATSKY

7

 

VERSHVOVSKY

3

POTRUKH

20

 

EPELSHTEYN

7

 

VITKIN

3

TARTAK

20

 

GLEZER

7

 

YUDELOVICH

3

ZELIONKER

20

 

IDELIOVICH

7

 

BANK

2

DEZENT

19

 

IOSELOVICH

7

 

CHAPEYKO

2

GOLDSHMIDT

19

 

KAPINSKY

7

 

CHAPOSHNIK

2

MIASNIK

19

 

KHAIT

7

 

DRAGATS

2

DABULER

18

 

KORE

7

 

EYZEN

2

GORDON

18

 

MENDEL

7

 

GOLTSMAN

2

GROB

18

 

MIL

7

 

GRINSHTEYN

2

GUTMAN

18

 

MISELSKY

7

 

KAMBER

2

NOTES

18

 

OKMIANSKY

7

 

LIKHTERSHTEYN

2

SHTERN

18

 

PERELSHTEYN

7

 

MER

2

BLEKHANSKY

17

 

PROYLER

7

 

NOKHIMSON

2

KADYSOVICH

17

 

RAYBSHTEYN

7

 

ROZENBERG

2

KLIOTS

17

 

REFOVSKY

7

 

SALNY

2

KUPER

17

 

REGASKY / REGALSKY

7

 

SHARGANSKY

2

LUKMAN

17

 

RICH

7

 

SHOLOM

2

REGOLSKY

17

 

RIGELSHLES / RAGOLSKY

7

 

YANISHKY

2

SAPOZHNIK

17

 

SHANES

7

 

YUDELEVICH ?

2

SHAPOCHNIK

17

 

SIRKIN

7

 

ADLER

1

TOMBANK

17

 

WULFOVICH

7

 

BERZH

1

TSERNEMAN

17

 

BAKHRAKH

6

 

DORMAN

1

ZAK

17

 

BAUER

6

 

GINZBERG

1

BRONZNIK

16

 

BURSHTEYN

6

 

GOLDBERD

1

CHERNEMAN

16

 

CHAIMOVICH

6

 

KANOV

1

DANILEVICH

16

 

IZRAELITAN

6

 

KAPLINSKY

1

KAMENSHCHIK 

16

 

KADEYMA

6

 

LISHER

1

PERCHIK

16

 

KAPLITSKY

6

 

PROLIANSKY

1

ROZENTSVEYNG

16

 

KAPLUN

6

 

SANES

1

TEVELIOVICH

16

 

KRENBERG / KAMBER

6

 

SHANEL

1

BERGMAN

15

 

LEVITOV

6

 

SHINIER

1

BETEN

15

 

MASTER

6

 

VENDER ?

1

 

 

 

MEYEROVICH

6

 

VILENCHIK

1

 

 

Copyright 2006-2023 Jose Gutstein. All rights reserved.